ธุรกิจที่สนใจลงทุน

บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค ทั้งในและต่างประเทศ

โดยสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้า 

อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังลม ฯลฯ

2. ธุรกิจน้ำ 

อาทิ ธุรกิจผลิตน้ำดื่มและน้ำประปา ธุรกิจบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

3. ธุรกิจสาธารณูปโภคประเภทอื่น ๆ 

อาทิ ธุรกิจวางระบบใยแก้วนำแสง ฯลฯ

เราขยายการลงทุน และพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า น้ำ

และสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง