เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (SET: PF) และ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) (SET: SCI) เพื่อลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในเดือนธันวาคม 2558 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

นาย นพพล มิลินทางกูร - ประธานกรรมการ
นาย นพพล มิลินทางกูร - ประธานกรรมการ
นาย พิจิตต รัตตกุล - กรรมการ
นาย พิจิตต รัตตกุล - กรรมการ
น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร - กรรมการ
น.ส. อุนนดา พฤฒินารากร - กรรมการ
นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล - กรรมการ
นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล - กรรมการ
นาย นันทพล พัฒน์พงศ์พานิช - กรรมการ
นาย นันทพล พัฒน์พงศ์พานิช - กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)

Property Perfect Public Company Limited

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)

SCI Electric Public Company Limited

  • บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน)
  • บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด(มหาชน)
  • ผู้ถือหุ้นรายย่อย